Ερευνητικές Μελέτες

Ερευνητικές Μελέτες (ενδεικτικά)

 1. Εκτίμηση κλινικής σημασίας του προσδιορισμού με σύγχρονες μοριακές τεχνικές του HBV-DNA στις διάφορες φάσεις της HBV λοιμώξεως (συνεργασία με Prof. J-M Pawlotsky, Univ. of Paris, France) (PI: G.N. Dalekos)
 2. Εκτίμηση συχνότητας και κλινικής σημασίας των ειδικών για την ΠΧΚ αντιπυρηνικών αντισωμάτων και των ειδικών υποτύπων των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων σε ασθενείς με ΠΧΚ (συνεργασία με Prof. D. Vergani, King’s College, UK και Prof. J. Rodes, Barcelona, Spain) (PI: G.N. Dalekos)
 3. Εκτίμηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της θεραπείας με Λαμιβουδίνη σε ασθενείς με σοβαρή ή κεραυνοβόλο οξεία ηπατίτιδα Β (συνεργασία με Prof. H. Tillmann, Prof. MP Manns και Prof. G. Gerken). (PI: G.N. Dalekos)
 4. Εκτίμηση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της θεραπείας συνδυασμού με pegInterf-α και αδεφοβίρη σε naive ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα D (συνεργασία με Prof. MP Manns, Hannover, Germany και Prof. C. Yurdaidin, Turkey). (PI: G.N. Dalekos)
 5. Εκτίμηση ενός απλοποιημένου συστήματος για τη διάγνωση της αυτοανόσου ηπατίτιδας. Συνεργασία με το International Autoimmune Hepatitis Group. (PI: G.N. Dalekos)
 6. Multicenter, double blinded study in nonresponding pts with chronic hepatitis C comparing thymosin a1 + peginterferon-a-2a + ribavirin to placebo + peginterferon-a-2a + ribavirin. Συνεργασία με Prof. M. Rizzetto. (PI: G.N. Dalekos)
 7. Μελέτη της γενετικής ποικιλομορφίας του HCV και διαγονοτυπική ανάλυση του επιτόπου NS3-073 του ΗCV. Συνεργασία με Prof. MP Manns, Hannover, Germany. (PI: G.N. Dalekos)
 8. Multicenter, double blinded study on Tenofovir vs Adefovir in the treatment of naive pts with Anti-HBe positive hepatitis B. (PI: G.N. Dalekos)
 9. Εκτίμηση συχνότητας και σημασίας των αντισωμάτων κατά της α-ακτίνης στα αυτοάνοσα νοσήματα του ήπατος. Συνεργασία με Prof.Youinou, France. (PI: G.N. Dalekos)
 10. Σημασία των Anti-gp210 αντισωμάτων στην ΠΧΚ. Συνεργασία με Prof. D. Vergani, King’s College, UK και Prof. Rodes, Barcelona, Spain. (PI: G.N. Dalekos)
 11. Partner member E-RARE “Epinostics” Consotrium of Europe (2007-2010): “Autoimmune liver diseases: Epitope peptide mapping – The entry to novel and innovative diagnostic and therapeutic applications”. Χρηματοδότηση 740.000 € από Ευρωπαϊκή Ένωση. (PI: G.N. Dalekos)
 12. Συμμετοχή στην πολυκεντρική διεθνή μελέτη: «ROCKET – AF Study». (PI: K.P. Makaritsis)
 13. Συμμετοχή στην Ελληνική πολυκεντρική μελέτη: «Μελέτη των υπερτασικών ασθενών που φθάνουν στην αρτηριακή πίεση στόχο. Μελέτη ARTEMIS». (PI: K.P. Makaritsis)
 14. Συμμετοχή στην Ελληνική πολυκεντρική μελέτη:Συμμόρφωση υπερτασικών ασθενών «ΖΕΥΣ». (PI: K.P. Makaritsis)
 15. Συμμετοχή στην πολυκεντρική διεθνή μελέτη: Η ροσουβαστατίνη στην πρόληψη εν τω βάθει φλεβικών θρομβώσεων, «SPINOZA Study». (PIs: G.N. Dalekos-K.P. Makaritsis)
 16. Συμμετοχή στην Ελληνική πολυκεντρική μελέτη για τη μελέτη της σήψης. (PIs: G.N. Dalekos-K.P. Makaritsis)
 17. Συμμετοχή στη διεθνή πολυκεντρική μελέτη “Efficacy of Nitric Oxide in Stroke (ENOS)”. ( P.I.: Κ. Μακαρίτσης , N.C.: Γ. Ντάιος)