ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2022-2023 – ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει ότι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος σπουδών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» (https://www.med.uth.gr/msc.algology/wp-content/uploads/2021/03/FEK_idryshs.pdf).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Σχολών Ψυχοκοινωνικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή των ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το οποίο έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς, γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα έτη πριν από την δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδεικνύεται και με εξετάσεις που θα ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητας τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.

Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.500 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (Α’ Εξάμηνο: 1000 ευρώ, Β’ Εξάμηνο:

1000 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 500 ευρώ). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης το 30% των εγγραφέντων φοιτητών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» γίνονται δύο (2) μέρες κάθε μήνα Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί και απόγευμα), ενώ υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και μπορείτε να τον δείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.med.uth.gr/msc.algology/wp-content/uploads/2021/03/Kanonismos.pdf

Από την Δευτέρα 02 Μαΐου έως και την Τετάρτη 01  Ιουνίου 2022, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής 2022-2023 (Αρχείο Word )

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα CV)

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 5 του Ν.4547/2018, το Τμήμα Ιατρικής υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του πτυχίου στον ΔΟΑΤΑΠ

4. Αναλυτική Βαθμολογία

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7. Δύο συστατικές επιστολές

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών

10. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο msc.algology@uth.gr και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Εικόνα που περιέχει κείμενο, επιχειρηματική κάρτα

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματαΓραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα” Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δ/νση: Ισόγειο, Γραφείο Α.102γ Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 415 00, Λάρισα T. 2410685724,

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ]