Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική φροντίδα».