Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικα αποδίδονται 90 ECTS.