ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

(MSc in Heart Failure – Cardio-oncology – Cardiac Rehabilitation)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

(και με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθηση)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» και στην αγγλική: MSc in Heart FailureCardiooncologyCardiovascular Rehabilitation για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας: στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γνωστικών, διαχειριστικών και λοιπών ελλειμμάτων, που αφορούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιολογικές-ογκολογικές παθήσεις, στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των δομικών καρδιοπαθειών και  στην καρδιαγγειακή αποκατάσταση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση».

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» γίνονται δεκτοί ως  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟATΑΠ.

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/ECTS ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Α/ΑΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS
1ΜΑ01YΦυσιολογία και Φυσιοπαθολογία του καρδιαγγειακού συστήματος126
2ΜΑ02YΚαρδιακή Ανεπάρκεια126
3ΜΑ03YΑπεικόνιση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια126
4ΜΑ04YΚλινική Φαρμακολογία καρδιαγγειακού συστήματος126
5ΜΑ05YΠροχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια126
   Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ.ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣΠΙΣΤ.ΜΟΝ. ECTS
1ΜΑ06YΚαρδιο-ογκολογία129
2ΜΑ07YΜυοκαρδίτιδα – Μυοκαρδιοπάθειες126
3ΜΑ08YΑποκατάσταση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια129
4ΜΑ09YΜεθοδολογία έρευνας – SPSS – EndNote126
   Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός ΜαθήματοςΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

ΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
1ΜΔΕYΔιπλωματική εργασία30

Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» προγραμματίζονται να γίνονται κυρίως Παρασκευή και Σάββατο προς διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35%  σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

Τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Η επιλογή των φοιτητών του ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία θα σταλούν στη Γραμματεία του Προγράμματος και ηλεκτρονικά (e-mail:  msc.cardio@uth.gr, όλα τα αρχεία συμπιεσμένα σε ένα αρχείο):

  1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (Word File).
  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  5. Δύο συστατικές επιστολές
  6. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).
  7. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
  8. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων»

Το ΠΜΣ «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» θα δέχεται αιτήσεις έως 17-9-2021.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο msc.cardio@uth.gr και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση»

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,

Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραμματεία Καρδιολογικού,

2ος όροφος, Γραφείο 56,

Υπόψη: κ. Σίμου Ανθή

Για πληροφορίες:

E-mail: msc.cardio@uth.gr

Τηλέφωνο: 2413502823 (κ. Σίμου Ανθή)

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.cardio