ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2022-2023 [Έως 29.07.2022]

«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

(και με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθηση)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» και στην αγγλική: MSc in Heart Failure – Cardio-oncology – Cardiovascular Rehabilitation για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας: στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γνωστικών, διαχειριστικών και λοιπών ελλειμμάτων, που αφορούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιολογικές-ογκολογικές παθήσεις, στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των δομικών καρδιοπαθειών και στην καρδιαγγειακή αποκατάσταση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση».

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟATΑΠ.

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/ECTS ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ.

ΜΟΝ.

ECTS

1 ΜΑ01 Y Φυσιολογία και Φυσιοπαθολογία του καρδιαγγειακού συστήματος 12 6
2 ΜΑ02 Y Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6
3 ΜΑ03 Y Απεικόνιση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6
4 ΜΑ04 Y Κλινική Φαρμακολογία καρδιαγγειακού συστήματος 12 6
5 ΜΑ05 Y Προχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6
      Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS   30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ.

ΜΟΝ.

ECTS

1 ΜΑ06 Y Καρδιο-ογκολογία 12 9
2 ΜΑ07 Y Μυοκαρδίτιδα – Μυοκαρδιοπάθειες 12 6
3 ΜΑ08 Y Αποκατάσταση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 9
4 ΜΑ09 Y Μεθοδολογία έρευνας – SPSS – EndNote 12 6
      Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS   30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός Μαθήματος ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 ΜΔΕ Y Διπλωματική εργασία 30

Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο προς διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35%  σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

Τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Η επιλογή των φοιτητών του ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία θα σταλούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Προγράμματος, αλλά και ηλεκτρονικά (όλα τα αρχεία συμπιεσμένα σε ένα αρχείο ή με We Tranfer στο e-mail: msc.cardio@uth.gr):

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 9. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).
 10. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων».

Το ΠΜΣ «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» θα δέχεται αιτήσεις από 16-5-2022 έως 29-7-2022.

Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο msc.cardio@uth.gr και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση»

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,

Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραμματεία Καρδιολογικού,

2ος όροφος, Γραφείο 54β,

Υπόψη: κ. Σίμου Ανθή

Για πληροφορίες:

E-mail: msc.cardio@uth.gr

Τηλέφωνο: 2413502823 (κ. Σίμου Ανθή)

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.cardio