**SOS** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2023-2024 [έως και 14.07.2023]

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

(MSc in Heart Failure – Cardio-oncology – Cardiac Rehabilitation)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


«ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΡΔΙΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

(και με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθηση)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» και στην αγγλική: MSc in Heart Failure – Cardio-oncology – Cardiovascular Rehabilitation. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας: στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γνωστικών, διαχειριστικών και λοιπών ελλειμμάτων, που αφορούν ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιολογικές-ογκολογικές παθήσεις, στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των δομικών καρδιοπαθειών και στην καρδιαγγειακή αποκατάσταση.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση».

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ), μετά από επιλογή, απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι. ή πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤ.Ε.Ι.. Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022. Επίσης, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και ΑΤ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. και επικύρωσης από τη Σ.Τ.

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» είναι πλήρους παρακολούθησης και διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/ECTS ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔ.

ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ.

ΜΟΝ.

ECTS

1

ΜΑ01

Y

Φυσιολογία και Φυσιοπαθολογία του καρδιαγγειακού συστήματος

12

6

2

ΜΑ02

Y

Καρδιακή Ανεπάρκεια

12

6

3

ΜΑ03

Y

Απεικόνιση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

12

6

4

ΜΑ04

Y

Κλινική Φαρμακολογία καρδιαγγειακού συστήματος

12

6

5

ΜΑ05

Y

Προχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια

12

6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS

30

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔ.

ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ.

ΜΟΝ.

ECTS

1

ΜΑ06

Y

Καρδιο-ογκολογία

12

9

2

ΜΑ07

Y

Μυοκαρδίτιδα – Μυοκαρδιοπάθειες

12

6

3

ΜΑ08

Y

Αποκατάσταση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

12

9

4

ΜΑ09

Y

Μεθοδολογία έρευνας – SPSS – EndNote

12

6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS

30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ΄ Εξάμηνο

Α/Α

Κωδικός Μαθήματος

ΤΥΠΟΣ

(Υ/Ε)*

Μάθημα

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1

ΜΔΕ

Y

Διπλωματική εργασία

30

Το πρόγραμμα μαθημάτων αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν και τελειώνουν σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η διδασκαλία γίνεται σε εννέα (9) θεματικές ενότητες που διδάσκονται μία κάθε μήνα διάρκειας δύο ημερών (Παρασκευή και Σάββατο). Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και γραπτές εξετάσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική. Το Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με δια ζώσης ή/και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό διαθέτει τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες.

Τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση», ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) και καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ. Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 7. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικά και άλλων ξένων γλωσσών προαιρετικά. Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 10. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (να επισυνάπτεται στην αίτηση).
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων».

Το ΠΜΣ «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» θα δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023. Η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο msc.cardio@uth.gr (όλα τα αρχεία συμπιεσμένα σε ένα αρχείο) και με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση»

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,

Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραμματεία Καρδιολογικού,

2ος όροφος, Γραφείο 54β,

Υπόψη: κ. Σίμου Ανθή

Για πληροφορίες:

E-mail: msc.cardio@uth.gr

Τηλέφωνο: 2413502823 (κ. Σίμου Ανθή)

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.cardio