ΠΜΣ: Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού

1.Σκοπός του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Διαγνωστική  και  Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη, ορθή διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με διαβητικό πόδι. Επίσης παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

2.Γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ

Το Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική  και  Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία του διαβητικού ποδιού μιας πολύ ιδιαίτερης νοσολογικής οντότητας που αναπτύσσεται σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Γίνεται εμβάθυνση στους μηχανισμούς ανάπτυξης της νοσολογικής αυτής οντότητας, στη διάγνωση και θεραπεία ενώ δίνεται έμφαση και στην ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ασθενών καθώς και στην πρόληψη. 

3.Τίτλος σπουδών

Το Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική  και  Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαγνωστική  και  Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» (MSc in Diagnostic and Therapeutic Approach to Diabetic Foot)

4.Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική  και  Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής,  Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Φαρμακευτικής), Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και πτυχιούχων ΑΤΕΙ των αντίστοιχων αντικειμένων (Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής).

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.

Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Επιπρόσθετα, ανά έτος θα γίνονται αποδεκτά δύο (2) άτομα χωρίς την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων:  ένα (1) μέλος που υπηρετεί στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ένα (1) μέλος που υπηρετεί στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για την επιλογή τους, θα ισχύουν τα ίδια κριτήρια όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές.

Σύντομα Κοντά σας…..