Α΄ Εξάμηνο

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εξήντα (60) οι οποίες κατανέμονται από 30 σε κάθε εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό)

Κωδ. Μαθ.

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

 

ΥΠ01

Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας – Καρκινογένεσης – Βιοδείκτες

5

Περισσότερα

ΥΠ02

Γενετική Βάση της Αναπαραγωγής – Καρκινογένεσης

4

Περισσότερα

ΥΠ03

Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία – Βιοδείκτες

4

Περισσότερα

ΥΠ04

Διαγνωστική Μεθοδολογία προσδιορισμού Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία

4

Περισσότερα

ΥΠ05

Ανοσολογία – Βιοδείκτες – Μοριακά τεστ στη Μαιευτική και Γυναικολογία

3

Περισσότερα

ΥΠ06

Αρχές Βιοστατιστικής – Βιοπληροφορικής

2

Περισσότερα

ΠΑ01

Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση
Α) στην εξωσωματική γονιμοποίηση
Β) στον προσδιορισμό βιοδεικτών
Γ) στο Μαιευτήριο-Γυναικολογικό Χειρουργείο

8

Περισσότερα

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο εξαμήνων οι ΜΦ υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις επί των αντικειμένων που διδάχτηκαν. Η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων επιτρέπει στους ΜΦ να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ΜΦ επαναλαμβάνει την περίοδο, εφ΄ όσον το επιθυμεί και επανεξετάζεται διαφορετικά απορρίπτεται. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επανεξέταση απορρίπτεται.