Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εμπειρία, όσο και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Βιολογίας της Αναπαραγωγής, των Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία και της Περιγεννητικής Ιατρικής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, μετά την διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση τους, οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, απόφοιτοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση με θέματα Φροντίδας υγείας της γυναίκας. Οι φοιτούντες ασκούνται σε όλες τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και εξοικειώνονται με τη χρήση και μέτρηση Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, σε θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023. Για την απόκτηση του οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να αξιολογηθεί σε δώδεκα (12) μαθήματα, να πραγματοποιήσει επιτυχώς πρακτική εργαστηριακή άσκηση και να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Χειμερινό (1ο) Εξάμηνο

α/α

Κωδικός Μαθήματος

Μάθημα

ECTS

1

ΥΠ01

Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας- Καρκινογένεσης-Βιοδείκτες

5

2

ΥΠ02

Γενετική Βάση της Αναπαραγωγής-Καρκινογένεσης

4

3

ΥΠ03

Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία-Βιοδείκτες

4

4

ΥΠ04

Διαγνωστική Μεθοδολογία προσδιορισμού Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία

4

5

ΥΠ05

Ανοσολογία-Βιοδείκτες-Μοριακά τεστ στη Μαιευτική και Γυναικολογία

3

6

ΥΠ06

Αρχές Βιοστατιστικής-Βιοπληροφορικής

2

7

ΠΑ01

Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση

Α) στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Β) στον προσδιορισμό βιοδεικτών

Γ) στο Μαιευτήριο-Γυναικολογικό Χειρουργείο

8

 

Σύνολο

 

30

Εαρινό (2ο) Εξάμηνο

α/α

Κωδικός Μαθήματος

Μάθημα

ECTS

1

ΥΠ07

Υπογονιμότητα-Μέθοδοι Διατήρησης γονιμότητας- Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

5

2

ΥΠ08

Διαγνωστική Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

4

3

ΥΠ09

Γενετικά Σύνδρομα στη Γυναικολογική Ογκολογία και Αναπαραγωγή-Γενετική Συμβουλευτική

4

4

ΥΠ10

Προγεννητικός Έλεγχος-Διάγνωση Μαιευτικής Παθολογίας-Κλινικές Εφαρμογές Βιοδεικτών

4

5

ΥΠ11

Περιγεννητική Ιατρική

3

6

ΥΠ12

HPV στη Μαιευτική και Γυναικολογία

2

7

ΕΔΕ01

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

8

 

Σύνολο

 

30

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) απογευματινές ώρες. Δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται σε 1500 ευρώ ανά εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 σε ποσοστό έως 30% των εισακτέων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι οκτώ (28) κατ’ έτος.

Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022.
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά)
 5. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφ’ όσον υπάρχουν
 6. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, εφ’ όσον υπάρχουν
 7. Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικά και άλλων ξένων γλωσσών προαιρετικά. Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής
 9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»

Η Επιτροπής Αξιολόγησης συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Από 18/07/2023 έως 27/09/2023

Αποστολή των Δικαιολογητικών:

 1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: daponte@med.uth.gr ή
 2. Με courier στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 2ος όροφος, Γραφείο 19, 41110 Λάρισα, Υπόψιν κ. Σοφίας Καρυώτου, κ. Γεωργίας Κόκκα, Τηλέφωνα: 2413502795/2413502796

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.rbb-obg ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2413502795/2413502796 (Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00), E-mail: daponte@med.uth.gr

O Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε 

M.D. (Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)

Διευθυντής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εμπειρία, όσο και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Βιολογίας της Αναπαραγωγής, των Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία και της Περιγεννητικής Ιατρικής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, μετά την διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση τους, οι απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Μαιευτικής, Νοσηλευτικής, απόφοιτοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων πρώην Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση με θέματα Φροντίδας υγείας της γυναίκας. Οι φοιτούντες ασκούνται σε όλες τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και εξοικειώνονται με τη χρήση και μέτρηση Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, σε θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα με έναρξη τον Οκτώβριο του 2023. Για την απόκτηση του οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να αξιολογηθεί σε δώδεκα (12) μαθήματα, να πραγματοποιήσει επιτυχώς πρακτική εργαστηριακή άσκηση και να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Χειμερινό (1ο) Εξάμηνο

α/α

Κωδικός Μαθήματος

Μάθημα

ECTS

1

ΥΠ01

Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας- Καρκινογένεσης-Βιοδείκτες

5

2

ΥΠ02

Γενετική Βάση της Αναπαραγωγής-Καρκινογένεσης

4

3

ΥΠ03

Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία-Βιοδείκτες

4

4

ΥΠ04

Διαγνωστική Μεθοδολογία προσδιορισμού Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία

4

5

ΥΠ05

Ανοσολογία-Βιοδείκτες-Μοριακά τεστ στη Μαιευτική και Γυναικολογία

3

6

ΥΠ06

Αρχές Βιοστατιστικής-Βιοπληροφορικής

2

7

ΠΑ01

Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση

Α) στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Β) στον προσδιορισμό βιοδεικτών

Γ) στο Μαιευτήριο-Γυναικολογικό Χειρουργείο

8

 

Σύνολο

 

30

Εαρινό (2ο) Εξάμηνο

α/α

Κωδικός Μαθήματος

Μάθημα

ECTS

1

ΥΠ07

Υπογονιμότητα-Μέθοδοι Διατήρησης γονιμότητας- Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

5

2

ΥΠ08

Διαγνωστική Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

4

3

ΥΠ09

Γενετικά Σύνδρομα στη Γυναικολογική Ογκολογία και Αναπαραγωγή-Γενετική Συμβουλευτική

4

4

ΥΠ10

Προγεννητικός Έλεγχος-Διάγνωση Μαιευτικής Παθολογίας-Κλινικές Εφαρμογές Βιοδεικτών

4

5

ΥΠ11

Περιγεννητική Ιατρική

3

6

ΥΠ12

HPV στη Μαιευτική και Γυναικολογία

2

7

ΕΔΕ01

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

8

 

Σύνολο

 

30

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) απογευματινές ώρες. Δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται σε 1500 ευρώ ανά εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 σε ποσοστό έως 30% των εισακτέων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι οκτώ (28) κατ’ έτος.

Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022.
 3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά)
 5. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφ’ όσον υπάρχουν
 6. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, εφ’ όσον υπάρχουν
 7. Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικά και άλλων ξένων γλωσσών προαιρετικά. Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής
 9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»

Η Επιτροπής Αξιολόγησης συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιγράφεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Από 18/07/2023 έως 27/09/2023

Αποστολή των Δικαιολογητικών:

 1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: daponte@med.uth.gr ή
 2. Με courier στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 2ος όροφος, Γραφείο 19, 41110 Λάρισα, Υπόψιν κ. Σοφίας Καρυώτου, κ. Γεωργίας Κόκκα, Τηλέφωνα: 2413502795/2413502796

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.rbb-obg ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2413502795/2413502796 (Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-13.00), E-mail: daponte@med.uth.gr

O Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε 

M.D. (Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)

Διευθυντής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *