Διαδικασία Επιλογής Φοιτητών

Η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών του Π.Μ.Σ. συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται με σειρά επιτυχίας όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Ο πίνακας στη συνέχεια διαβιβάζεται στην Συντονιστική Επιτροπή προς έλεγχο και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς έγκριση. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς (ηλεκτρονικά ή μέσω Φαξ) εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Π.Μ.Σ. αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής της θέσης στο Π.Μ.Σ. Εάν υπάρξουν αρνητικές απαντήσεις η Επιτροπή Επιλογής του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό πίνακα.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.