Αναστολή Φοίτησης – Διαγραφή

Αναστολή Φοίτησης

Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, δίνεται μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε Μεταπτυχιακό Φοιτητή που εκπληρώνει τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του Μεταπτυχιακού Φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως Μεταπτυχιακός Φοιτητής. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων (παρατεταμένη ασθένεια κ.λ.π.).

Διαγραφή από το Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση παραβάσεων του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή και υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος