Αξιολόγηση των Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή σε τρεις (3) φάσεις:

Α΄ ΦΑΣΗ – Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων

Η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών του Π.Μ.Σ ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.

Β΄ΦΑΣΗ – Βαθμολόγηση των κριτηρίων

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών και η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

1) Βαθμός πτυχίου  x 2 (έως 20 μόρια)

2) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογο πτυχίο (10 μόρια)

3) Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή χώρο, η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογα πιστοποιητικά (έως 5 μόρια)

4) Πτυχιακή Εργασία (έως 10 μόρια)

5) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημοσίου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x … (έως 5 μόρια)

6) Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (έως 10 μόρια)

7) Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (10 μόρια)

8) Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ (10 μόρια)

10) Επιπρόσθετα προσόντα (έως 10 μόρια)

Γ’ ΦΑΣΗ – Συνέντευξη

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική συνέντευξη (έως 10 μόρια). Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΠΜΣ.

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει:

Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και συγκρότηση της προσωπικότητας του.

Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου

Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ.

Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να λάβει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 100 μόρια. Όσοι εκ των υποψηφίων λάβουν 50 μόρια και άνω θεωρούνται επιτυχόντες