Χρονική διάρκεια – Προϋποθέσεις απόκτησης ΔΜΣ

Χρονική διάρκεια

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για πλήρη φοίτηση. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών φοίτησης (Δ.Μ.Σ.) είναι εξήντα (60) ECTS όπως περιγράφονται στο Άρθρο 4. Πρόγραμμα Σπουδών.

Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά. Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα (διαλέξεις και εργαστήρια), να πραγματοποιήσουν πρακτική εργαστηριακή άσκηση και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η εργαστηριακή άσκηση μπορεί να γίνει σε αναγνωρισμένα εξειδικευμένο κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποβλέποντας σε μία υψηλού επιπέδου εξειδίκευση ή για την εκπόνηση αντίστοιχης διπλωματικής εργασίας. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.