Κατηγορίες Πτυχιούχων – Αιτήσεις

Κατηγορίες υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από τον Δ.Ο.A.T.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν. 4957/2022.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή, του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022, η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και αναλαμβάνει να εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του Ν. 4957/2022, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Ανακοίνωση – Πρόσκληση, Αιτήσεις, Δικαιολογητικά

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. της ανακοίνωσης – πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, όπου προσδιορίζονται οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί και τα απαραίτητα προσόντα, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων, τα δίδακτρα, η προθεσμία και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Οι Αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή μπορούν να το προμηθευτούν από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής εφαρμόζονται οι διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022.
 3. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την βεβαίωση του τόπου σπουδών.
 4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά)
 6. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφ’ όσον υπάρχουν
 7. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, εφ’ όσον υπάρχουν
 8. Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 9. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικά και άλλων ξένων γλωσσών προαιρετικά. Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής
 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 11. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας
 12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»