Καλωσήρθατε στο Μεταπτυχιακό μας

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) σε «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική».

 Αντικείμενο – Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, που περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση και εργαστηριακή εμπειρία, όσο και εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Βιολογίας της Αναπαραγωγής, Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία και Περιγεννητικής Ιατρικής σε αποφοίτους Ιατρικών, Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης μετά την διεξοδική και βασισμένη στα πλέον σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα εκπαίδευση τους, οι  απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φοιτητικού δυναμικού των ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της συνεργασίας καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων, μέσω της συνεπίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. Στοχεύει στη σφαιρική τους κατάρτιση σαν προϋπόθεση για την απόκτηση αποτελεσματικής ικανότητας παρακολούθησης και προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού αυτού τομέα της επιστήμης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.

Η επιτυχής λειτουργία του αναμένεται να συγκρατήσει ικανούς επιστήμονες και πιθανούς μελλοντικούς ερευνητές στη χώρα μας. Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και τη διεύρυνση της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο και με τη χορήγηση διεθνώς αναγνωρίσιμου και ανταγωνιστικού διπλώματος μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική», οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.

 Ειδικεύσεις – Κατευθύνσεις

 Το Π.Μ.Σ. δεν έχει κατευθύνσεις.

Το Π.Μ.Σ. ειδικεύεται στα πεδία της Βιολογίας της Αναπαραγωγής – Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητικής Ιατρικής.

Οι απόφοιτοι παρακολουθούν τα προβλεπόμενα μαθήματα και εργαστήρια και τους χορηγείται διεθνώς αναγνωρίσιμου δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική»

 Διάρκεια Λειτουργιάς του Π.Μ.Σ.

 Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).