Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον  Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ “Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική”.

Ακόμη υποχρεούνται να αξιολογήσουν τους διδάσκοντες τους μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του προγράμματος, που αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασής του από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωσή του και αξιολόγησή του με δεδομένη κλίμακα. Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν συνταχθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους παραδίδεται στους διδάσκοντες με σκοπό την βελτίωσή τους.