Απόκτηση Διπλώματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα (διαλέξεις και εργαστήρια), να πραγματοποιήσουν πρακτική εργαστηριακή άσκηση και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η εργαστηριακή άσκηση μπορεί να γίνει σε αναγνωρισμένα εξειδικευμένο κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αποβλέποντας σε μία υψηλού επιπέδου εξειδίκευση ή για την εκπόνηση αντίστοιχης διπλωματικής εργασίας. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας θα επιλέγεται κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου των μαθημάτων από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Ο Επιβλέπων Καθηγητής θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή και μαζί με τα άλλα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής θα εγκρίνουν τη Διπλωματική Εργασία, την οποία ο υποψήφιος θα υποστηρίζει δημόσια.