Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας” έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών που παρουσιάζουν κλινικά σοβαρές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους σε μονάδες υγείας (Τμήμα Νοσοκομείου, ΜΕΘ, ΜΑΦ, Κέντρα Αποκατάστασης), έχοντας βαρεία νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης μετά από βαρεία νόσο, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διαχείρισης κλινικά σοβαρών λοιμώξεων σε με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Η μεγάλη σημασία της διαχείρισης των λοιμώξεων στις μονάδες υγείας που περιγράφησαν πριν αλλά και οι δυσκολίες που εμφανίζονται στη εφαρμογή των διαθέσιμων στρατηγικών αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία του ΠΜΣ “Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας”


Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας» είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 9 (εννέα) μαθήματα, πρακτική άσκηση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90 ECTS.


Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως (Βιολόγοι, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί,  Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι άλλων συναφών αντικειμένων) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί από ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν.4957/2022. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ύστερα από απόφαση της ΣΕ.