Σοβαρές Ιογενείς και Μικροβιακές Λοιμώξεις Κοινότητας

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: MA01

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 1ο      

Αριθμός πιστωτικών μονάδων:   5

Υπεύθυνος μαθήματος: Ζακυνθινός Επαμεινώνδας

Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Να δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή:

  • Γνώση των βασικών  εννοιών που αφορούν στις κλινικά σοβαρές Ιογενείς και Μικροβιακές Λοιμώξεις Κοινότητας με βάση την βαρύτητά τους σε επίπεδο νοσηρότητας θνητότητας
  • Να γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά κλινικά σημεία των κλινικά σοβαρών Ιογενών και Μικροβιακών Λοιμώξεις Κοινότητας
  • Να κατανοήσει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλινικά σοβαρών Ιογενών και Μικροβιακών Λοιμώξεις Κοινότητας σε επίπεδο διάγνωσης
  • Να είναι σε θέση να κατανοούν βασικές θεραπείες των κλινικά σοβαρών Ιογενών και Μικροβιακών Λοιμώξεις Κοινότητας
  • Να είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικέςς έννοιες της πολυοργανικής ανεπάρκειας που σχετίζεται με την παρουσία των κλινικά σοβαρών Ιογενών και Μικροβιακών Λοιμώξεις Κοινότητας

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Λοιμώξεις αναπνευστικού
Λοιμώξεις νευρικού συστήματος
Λοιμώξεις καρδιαγγειακού
Λοιμώξεις ουροποιητικού
Λοιμώξεις δέρματος-μαλακών μορίων
Λοιμώξεις γαστρεντερικού
Πολυσυστηματικές λοιμώξεις
Πολυοργανική ανεπάρκεια
Καταπληξία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δίδονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών  ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εργασία (30%), Γραπτές εξετάσεις (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας:   Ελληνική-Αγγλική