Βασικές Αρχές Στατιστικής και Πληροφορικής

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΑ02

Τύπος του μαθήματος: Yποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και εργασίες φοιτητών

Εξάμηνο: 1ο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 5

Υπεύθυνος μαθήματος: Μαντζάρης Δημήτρης, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της πληροφορικής που σχετίζονται με τη χρήση υπηρεσιών στον πάσχοντα από κλινικά σημαντική λοίμωξη και το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με την διαχείρισή της. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές συστημάτων πληροφορικής που είναι χρήσιμα για τους επαγγελματίες υγείας, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, αρχειοθέτησης, παρουσίαση δεδομένων. Οι φοιτητές θα βοηθηθούν να κατανοήσουν τη βασικές έννοιες που διέπουν τη λειτουργία τεχνικών μέσω υποστήριξης των ασθενών με λοίμωξη.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

 • Βασικές έννοιες πληροφορικής
 • Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου
 • Προγράμματα αρχειοθέτησης δεδομένων
 • Προγράμματα παρουσίασης δεδομένων
 • Αρχές διοίκησης μονάδων υγείας
 • Συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων στο χώρο εργασίας μονάδων υγεία όπου νοσηλεύονται ασθενείς με λοιμώξεις

Βασικά τεχνολογικά μέσα για την υποστήριξη των ασθενών με λοίμωξη.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δίδονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 • Διαλέξεις.
 • Παρουσίαση δημοσιευμένων μελετών και σχολιασμός τους.
 • Διαδραστικές παρουσιάσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

 • Συμμετοχή στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (40%)
 • Τελική γραπτή εξέταση (60%)          

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική-Αγγλική