Μεθοδολογία της Έρευνας

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΑ03

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και ομαδικές εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο:  1ο     

Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 5

Υπεύθυνος μαθήματος: Πανταζόπουλος Ιωάννης Επικ. Καθηγητής  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

 • Σκοποί της Βιοϊατρικής Έρευνας
 • Έννοιες που σχετίζονται με την Ιατρική Βασιζόμενη σε Ενδείξεις
 • Χρησιμότητα της ΙΒΕ σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους υγείας
 • Βήματα διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας
 • Είδη των ιατρικών άρθρων και να εμβαθύνει στο είδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
 • Διαδικασία αποστολής, κρίσης και δημοσίευσης ενός επιστημονικού άρθρου
 • Δομή και επιστημονική προσέγγιση που απαιτείται για τη συγγραφή μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
 • Τεχνικές αναζήτησης βιβλιογραφίας βάση του ερωτήματος που θα διερευνηθεί.
 • Τρόπος αξιολόγησης και κριτικής ανάλυσης των επιστημονικών δημοσιεύσεων.
 • Διαδικασία συγγραφής μιας βιβλιογραφικής εργασίας με συγκεκριμένους περιορισμούς στον αριθμό των λέξεων και στον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών και να εξοικειωθεί με τις οδηγίες συγγραφής των επιστημονικών περιοδικών.
 • Τρόπος που μια επιστημονική εργασία παρουσιάζεται σαν προφορική ανακοίνωση και να εξοικειωθεί με τους χρονικούς περιορισμούς που τη συνοδεύουν.
 • Τρόπος που μια επιστημονική εργασία παρουσιάζεται σαν αναρτημένη ανακοίνωση και να εξοικειωθεί με τους χρονικούς περιορισμούς που τη συνοδεύουν.
 • Επιστημονική ομιλία σε μη ειδικό κοινό.
 • Διαδικασία δόμησης ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Εισηγήσεις, πρακτικές ασκήσεις, ομάδες εργασίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εργασία (50%),

εξετάσεις (50%)

Γλώσσα διδασκαλίας:   Ελληνική, Αγγλική