Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις

Κωδικός αριθμός του μαθήματος:  MΑ04

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 1ο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων:   10

Υπεύθυνος μαθήματος: Μακρής Δημοσθένης, Καθηγητής  Εντατικής Θεραπείας  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

  • Γνώση των βασικών  εννοιών που αφορούν στις κλινικά σοβαρές ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις με βάση την βαρύτητά τους σε επίπεδο νοσηρότητας θνητότητας
  • Να γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά κλινικά σημεία των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
  • Να κατανοήσει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων σε επίπεδο διάγνωσης
  • Να είναι σε θέση να κατανοούν βασικές θεραπείες των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
  • Να είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές έννοιες της πολυοργανικής ανεπάρκειας που σχετίζεται με την παρουσία των κλινικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
  • Περιεχόμενο του μαθήματος:
Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος
Λοιμώξεις νευρικού συστήματος
Λοιμώξεις καρδιαγγειακού συστήματος
Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος  
Λοιμώξεις δέρματος-μαλακών μορίων
Λοιμώξεις γαστρεντερικού συστήματος  
Λοιμώξεις σχετιζόμενες με αγγειακούς καθετήρες
Λοιμώξεις σχετιζόμενες με αναπνευστήρα
Πολυσυστηματικές λοιμώξεις
Πολυοργανική ανεπάρκεια
Καταπληξία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δίδονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών  ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εργασία (30%),Γραπτές εξετάσεις (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας:   Ελληνική-Αγγλική