Ψυχοκοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις Λοιμώξεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΑ05

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1o

Εξάμηνο: 1o

Αριθμός πιστωτικών μονάδων:   5

Υπεύθυνος μαθήματος: Σγάντζος Μάρκος, Αν, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις Ψυχοκοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις Σοβαρών Λοιμώξεων.

Να δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή:

 • Να αποκτήσει γνώση των βασικών εννοιών που αφορούν στις Ψυχικές επιπτώσεις κλινικά σοβαρών λοιμώξεων
 • Να αποκτήσει γνώσεις που αφορούν την κοινωνική διάσταση κλινικά σοβαρών λοιμώξεων τόσο σε επίπεδο οικογενειακό όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο εξετάζοντας παραδείγματα πανδημιών
 • Να κατανοήσει τις βασικές αρχές των οικονομικών της υγείας και τις αρχές που διέπουν την οικονομική επίπτωση και διαχείριση των λοιμώξεων τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

 • Επιπτώσεις – άμεσες και απώτερες- των Λοιμωδών νοσημάτων στην Ψυχική σφαίρα
 • Λοιμώξεις με άμεσες επιπτώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και την ψυχική σφαίρα
 • Αντιμετώπιση Ψυχικών επιπτώσεων κλινικά σημαντικών λοιμώξεων
 • Η ατομική κοινωνική διάσταση της κλινικά σοβαρής λοίμωξης
 • Η συλλογική κοινωνική διάσταση της κλινικά σοβαρής λοίμωξης
 • Επίπτωση των πανδημιών στην ψυχική σφαίρα
 • Βασικές έννοιες των οικονομικών της υγείας
 • Επιπτώσεις των κλινικά σοβαρών λοιμώξεων στα οικονομικά των μονάδων υγείας
 • Η επίπτωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στα οικονομικά της υγείας

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δίδονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών  ασκήσεων και εργασιών. Στην τελική ενότητα χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εργασία (30%),Γραπτές εξετάσεις (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας:   Ελληνική-Αγγλική