Αρχές Πρόληψης Μετάδοσης και Επιτήρησης Λοιμώξεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΒ01

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1Ο

Εξάμηνο: 2Ο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων:   5

Υπεύθυνος μαθήματος: Φραδέλος Ευάγγελος, Επ. Καθηγητής Π.Θ

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Στο μάθημα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στους βασικούς άξονες πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων, στα γενικά μέτρα, στον έλεγχο του νοσοκομειακού περιβάλλοντος και στις αρχές επιτήρησης, συμμόρφωσης των υγειονομικών.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έχουν σε βάθος γνώση σε θέματα υγιεινής των χεριών, χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, ασφαλούς διαχείρισης αιχμηρών καθώς και διαχείρισης κηλίδων αίματος ή βιολογικών υγρών. Επιπλέον θα αναπτυχθούν οι αρχές για την διαχείριση επαγγελματικής έκθεσης, την διαχείριση νοσοκομειακού ιματισμού και τον καθαρισμό και την απολύμανση ιατρικού εξοπλισμού.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

 • Γενικά μέτρα πρόληψης
 • Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης της λοίμωξης
 • Έλεγχος του Νοσοκομειακού περιβάλλοντος
 • Μέτρα επιτήρησης
 • Βασικές προφυλάξεις και τεχνικές στην υγιεινή των χεριών και των μέτρων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
 • Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων
 • Προφυλάξεις επαφής (μέσω σταγονιδίων- αερογενούς μετάδοσης)
 • Ασφαλής Μετακίνηση ασθενών:
 • Έλεγχος και Ενημέρωση Επισκεπτηρίου
 • Υγιεινή περιβάλλοντος
 • Απολύμανση επιφανειών σε αίθουσες αναμονής
 • Διοικητικά μέτρα-Τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δίδονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών  ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εργασία (30%), Γραπτές εξετάσεις (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας:   Ελληνική-Αγγλική