Τεχνικές Προφύλαξης Μετάδοσης Λοιμώξεων Ι

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΒ02

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 2ο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων:   10

Υπεύθυνος μαθήματος:  Μάλλη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Στο μάθημα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στις τεχνικές πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων που αφορούν το αναπνευστικό και τις κατακλίσεις με έμφαση στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα ειδικά μέτρα επιτήρησης και συμμόρφωσης των υγειονομικών. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έχουν σε βάθος γνώση στις τεχνικές υγιεινής που αφορούν την πρόληψη λοιμώξεων αναπνευστικού, κεντρικού νευρικού συστήματος, κατακλίσεων και λοιμώξεων που απαντώνται συχνά στις μονάδες εντατικής φροντίδας και αφορούν σε ποικίλες τεχνικές (χεριών, χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας, διαχείριση νοσοκομειακού ιματισμού, απολύμανση ιατρικού εξοπλισμού, ενδοσκοπίων ‐ εργαλείων).

Περιεχόμενο του μαθήματος:

  • Νοσηλευτική φροντίδα αναπνευστικού
  • Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς που φέρει τεχνητό αεραγωγό
  • Αξιολόγηση και έλεγχος στοματικής κοιλότητας
  • Κατευθυντήριες οδηγίες αποφυγής και διαχείρισης κατακλίσεων
  • Προετοιμασία – Υποδοχή – Παραλαβή ασθενή στις μονάδες αυξημένης-εντατικής φροντίδας
  • Φροντίδα ενδοκοιλιακών καθετήρων παροχέτευσης εγκεφαλονωτιαίου υγρού – συσκευών παρακολούθησης νευρολογικών προβλημάτων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δίδονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:  Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών  ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και hands-on επιδείξεις και επίλυση πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:  Εργασία (30%), Γραπτές εξετάσεις (70%)

Γλώσσα διδασκαλίας:   Ελληνική-αγγλική