Τεχνικές Προφύλαξης Μετάδοσης Λοιμώξεων ΙΙ

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΒ03

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και ομαδικές εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο: 2ο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 10

Υπεύθυνος μαθήματος: Παπαθανασίου Ιωάννα, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Στο μάθημα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στις ειδικές τεχνικές πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων που αφορούν στο αίμα, τη χρήση ενδοαγγειακών καθετήρων, τη χρήση παρεντερικής διατροφής, τη χρήση ουροκαθετήρων και την χρήση ξένων σωμάτων. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έχουν σε βάθος γνώση των τεχνικών υγιεινής που αφορούν την πρόληψη μικροβιαιμιών, και λοιμώξεων που απαντώνται συχνά στις μονάδες εντατικής φροντίδας ή σχετίζονται με ξένα σώματα και τους παράγοντες που ευνοούν αυτές τις λοιμώξεις και χρήζουν αντίστοιχης παρέμβασης

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Πρόληψη – έλεγχος λοιμώξεων σχετιζόμενων με την τοποθέτηση – διαχείριση και παραμονή καθετήρων

  • Ουροκαθετήρων
  • Περιφερικών φλεβικών καθετήρων
  • Kεντρικών φλεβικών καθετήρων
  • Μόνιμων εμφυτεύσεων

Εντερική και παρεντερική διατροφή σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Μετάγγιση αίματος και παράγωγων

Χορήγηση φαρμάκων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Δίδονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

  • Διαλέξεις.
  • Παρουσίαση δημοσιευμένων μελετών και σχολιασμός τους.
  • Hands-on επιδείξεις
  • Διαδραστικές παρουσιάσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

  • Συμμετοχή στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (40%)
  • Τελική γραπτή εξέταση (60%)  

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική-Aγγλική