Μέτρα πρόληψης και Διαχείριση Επιδημικών Εξάρσεων Λοιμώξεων

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΒ04

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό θεωρητικό μάθημα με διαλέξεις και ομαδικές εργασίες φοιτητών

Έτος σπουδών: 1ο

Εξάμηνο:  2ο     

Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 5

Υπεύθυνος μαθήματος: Πανταζόπουλος Ιωάννης Επικ. Καθηγητής  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Στο μάθημα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και πρακτικών επί υποψίας ή επιβεβαιωμένης λοίμωξης σε περίοδο πανδημίας. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά με θέματα πρόληψης και ελέγχου λοίμωξης (έλεγχος των ασθενών ώστε να γίνεται έγκαιρος εντοπισμός νοσούντων και άμεση λήψη μέτρων προστασίας), φροντίδα εξωτερικών ασθενών, η συλλογή και χειρισμό των εργαστηριακών δειγμάτων, περιορισμό της μετάδοσης του λοιμογόνου παράγοντα στις εγκαταστάσεις  υγειονομικής περίθαλψης, διαχείριση και μεταφορά ανθρωπίνων σορών ή τέφρας θανόντων.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

 • Χαρακτηριστικά Πανδημικών λοιμώξεων
 • Ιστορία Πανδημικών λοιμώξεων
 • Η πανδημία COVID-19
 • Βασική νοσηλευτική φροντίδα σε ειδικές καταστάσεις πανδημικής λοίμωξης
 • Πρόληψη οριζόντιας μετάδοσης λοιμώξεων
 • Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών και μέτρων ατομικής προστασίας
 • Υγιεινή σώματος βαρέως πάσχοντος ασθενή με πανδημική λοίμωξη
 • Πρωτόκολλο στοματικής υγιεινής ασθενή με πανδημική λοίμωξη
 •  Άσηπτες τεχνική μη-επαφής (ΑΤΜΕ)
 • Προβλήματα και προεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ενηλίκων με πανδημική λοίμωξη
 • Προβλήματα και μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ενηλίκων με πανδημική λοίμωξη

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Εισηγήσεις, πρακτικές ασκήσεις, ομάδες εργασίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Γραπτή εργασία (50%),

εξετάσεις (50%)

Γλώσσα διδασκαλίας:   Ελληνική, Αγγλική