Εργαστήρια – Πρακτική άσκηση

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΓ01

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 3ο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 10

Υπεύθυνος μαθήματος: Ε. Zακυνθινός Επαμεινώνδας, Καθηγητής  Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): Να δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να εφαρμόσει στην πράξη τις αποκτηθείσες γνώσεις.

Να προετοιμάσει το φοιτητή ώστε με την ολοκλήρωση  των σπουδών να λειτουργεί ανεξάρτητα και υπεύθυνα.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Παρακολούθηση λειτουργίας μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων σε Μονάδα Υγείας

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Παρακολούθηση και συμμετοχή υπό επίβλεψη στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων σε Μονάδα Υγείας.  Παρακολούθηση και συμμετοχή στην εφαρμογή συγκεκριμένων πράξεων και συμπλήρωση αντίστοιχου log book.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Προφορική αξιολόγηση (100%)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική-Αγγλική