Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: ΜΓ02          

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικό

Έτος σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 3ο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων: 20

Υπεύθυνος μαθήματος: Μακρής Δημοσθένης, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Σκοπός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΜΕ) είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική μέθοδο για την μελέτη μέτρων πρόληψης και ελέγχου κλινικά σημαντικών λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας. Η ΔΜΕ περιλαμβάνει οπωσδήποτε τη διεξαγωγή έρευνας, δηλαδή τη μελέτη ερευνητικού ερωτήματος με την εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου και με τη συλλογή δεδομένων, τα οποία θα προέλθουν από τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ή ανάλογων τεχνικών. Η εκπόνηση ΔΜΕ καταλήγει στη συγγραφή κειμένου.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Λεπτομερής οδηγός εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜΣ.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Καθοδήγηση και επίβλεψη της προόδου της ΜΔΕ από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Δημόσια,προφορική παρουσίαση ΔΜΕ από τους φοιτητές (100% του τελικού βαθμού). Στα κριτήρια βαθμολόγησης συμπεριλαμβάνονται η ποιότητα του γραπτού κειμένου, η επάρκεια του μεθοδολογικού σχεδιασμού και της πορείας διεξαγωγής της έρευνας και η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της ΜΔΕ μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής μετά από σχετική αίτηση του ΜΦ, τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και έγκριση της ΠΣΕ.