Εκπαίδευση

image post

Προπτυχιακή εκπαίδευση

Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι επιφορτισμένη με την προπτυχιακή εκπαίδευση των Ε/ετων και Στ/ετών φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αναλυτικότερα:

Ε/ετείς φοιτητές

Κλινική άσκηση σε ομάδες (Δευτέρα και Τετάρτη) καθώς και μαθήματα από αμφιθεάτρου (Πέμπτη 09:00-11:00).

Στ/ετείς φοιτητές

Καθημερινά κλινική εκπαίδευση στους Στ/ετείς φοιτητές, πού περιλαμβάνει συμμετοχή στο ημερήσιο πρόγραμμα της Κλινικής, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, συζήτηση ενδιαφερουσών περιπτώσεων, εβδομαδιαίο μάθημα από ειδικό, παρακολούθηση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Κλινικής, συγγραφή εργασίας.

Η συμμετοχή στο ημερήσιο πρόγραμμα της Κλινικής περιλαμβάνει την προσέλευση στις 08:30, την επίσκεψη στους θαλάμους με τους ειδικευομένους, την επίσκεψη με τον Υπεύθυνο του Τμήματος, τη συμμετοχή στην επίσκεψη του Καθηγητού, διευθέτηση εκκρεμοτήτων, τη θεωρητική εκπαίδευση και την αναχώρηση στις 14:30.

Για την πρακτική άσκηση, κάθε φοιτητής τηρεί τετράδιο, στο οποίο αναγράφεται η συμμετοχή του/της σε υποχρεωτικές πρακτικές δραστηριότητες της Κλινικής, οι οποίες επικυρώνονται από τον Υπεύθυνο Ιατρό του αντιστοίχου Τμήματος. Για την εκπαίδευση των Στ’ ετών φοιτητών υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με θεωρητική και πρακτική άσκηση.

Ακ. Έτος 2019-2020

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική». Η παρακολούθηση του Προγράμματος αποβλέπει πέρα από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στην απόκτηση μίας επιστημονικής κατάρτισης που συνεπάγεται τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών στα πεδία της Φροντίδας Υγείας της Γυναίκας που σχετίζονται με τη Βιολογία της Αναπαραγωγής, την εργαστηριακή μέτρηση Βιοδεικτών για το σύνολο των παθήσεων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας αλλά και γνώσεων Περιγεννητικής Ιατρικής στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  γίνονται δεκτοί:

  1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Απόφοιτοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  3. Πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση με θέματα Φροντίδας υγείας της γυναίκας και ειδικότερα με τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και εξοικειώνονται με τη χρήση και μέτρηση Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 01/10/2018 και περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο (χειμερινό), πραγματοποιούνται 140 ώρες διδασκαλίας από τις οποίες οι μισές είναι εργαστηριακές ασκήσεις. Στο Β΄ εξάμηνο (εαρινό), υπάρχουν 162 ώρες διδασκαλίας οι οποίες κατανέμονται σε 114 ώρες διαλέξεων και 48 ώρες εργαστηριακών ασκήσεων. Οι παραπάνω εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στη  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική και στο Εργαστήριο Βιολογίας και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πραγματοποιούνται ώρες πρακτικής εργαστηριακής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής. Οι φοιτούντες ασκούνται σε όλες τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (εντός της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής), αλλά και εξοικειώνονται με τη χρήση και μέτρηση  Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.
Η φοίτηση τους ολοκληρώνεται με τρίμηνη περίοδο διάρκειας 12 εβδομάδων για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Μετεκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Κλινικής απευθύνεται στους Μαιευτήρες-Γυναικολόγους της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας καθώς και στους ειδικευόμενους ιατρούς της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
Περιλαμβάνει Ενδοκλινικές Συναντήσεις, Διακλινικές Συναντήσεις, Σεμινάρια, Βιβλιογραφική ενημέρωση, Διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές καθώς και τα Συμπόσια που διοργανώνει η Κλινική μας.
Οι δραστηριότητες αυτές επιβάλλονται από την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των ιατρών.

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων