Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Presentation of postgraduate thesis by postgraduate students

Date: Thursday & Friday 27-28/06/2024 | Thursday & Friday 26-27/09/2024
Location: Online
Posted In: MDE presentations
Learn More