Επαναληπτικές Εξετάσεις Β΄ εξαμήνου

Second Semester Repeat Exams

Date: June 13, 2024
Location: Online
Posted In: Examination
Learn More
Εξετάσεις Β εξαμήνου

B semester exams

Date: February 2025
Location: Online
Posted In: Examination
Learn More
Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2023-24

Principles of bioethics, research methodology, assignment, preparation & support of postgraduate thesis – Study cycle 2023-24

Date: 09-10 February 2024
From: 15:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Department of Medicine | Biopolis, 41500, Larissa
Learn More
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Presentation of postgraduate thesis by postgraduate students

Date: Thursday & Friday 27-28/06/2024 | Thursday & Friday 26-27/09/2024
Location: Online
Posted In: MDE presentations
Learn More
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» – Κύκλος σπουδών 2021-22

Educational Seminar: "Clinical Thrombosis Case Development and Therapeutic Decision Making" - Study Cycle 2021-22

Date: 21-22 January 2022
From: 15:00-20:00
To: 09:00-18:00
Location: Department of Medicine | Viopoli (Mezourlo), 41110, Larissa
Learn More
ΜΒ02: Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή (Κύκλος σπουδών 2023-24)

MB02: Atrial fibrillation, modern antithrombotic treatment (Cycle of studies 2023-24)

Date: 15-16 November 2024
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Online
Learn More
ΜΒ03: Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής (Κύκλος σπουδών 2023-24)

MB03: Peri-operative management of antithrombotic treatment (Cycle of studies 2023-24)

Date: 06-07 December 2024
From: 16:00-20:00
To: 09:00-17:00
Location: Online
Learn More