ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Περιγραφή: med_uth_GRΕπικοινωνία

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 σε συνεργασία με

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες»

Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες».

Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την εξοικείωση των φοιτητών με τις ηθικές, νομικές αρχές και ζητήματα που συνδέονται με την άσκηση της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας καθώς και των Βιο-επιστημών, συμβάλλοντας στη θωράκιση τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους με στόχο τη μελλοντική αποφυγή σφαλμάτων, ικανών να απειλήσουν την επαγγελματική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Χρονική διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα-έναρξη τον Οκτώβριο του 2024

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ (Α’ εξάμηνο: 1.000 ευρώ, Β’ εξάμηνο: 1.000 ευρώ, Γ’ εξάμηνο: 500 ευρώ).

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Η εκπαιδευτική διαδικασία του θεωρητικού μέρους του ΔΠΜΣ διεξάγεται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4957/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ΔΠΜΣ, καθώς και με τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:

https://www.med.uth.gr/pmsBioethics/el/

Η επιλογή των φοιτητών/τριων στο ΔΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας (στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής η αναγνώριση του τίτλου του ιδρύματος γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα του άρθ. 304, παρά. 4 και 5 και άρθ. 307 του Ν. 4957/21-7-2022.

4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7. Δύο συστατικές επιστολές (από εργοδότη/τρια ή καθηγητή/τρια)

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο

10. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Αποστολή των δικαιολογητικών:

Η αποστολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: msc.deontologia@gmail.com

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 26 Απριλίου 2024

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 9 Ιουλίου 2024

Αθανάσιος Γιαννούκας                                                                     Άννα Μαυροφόρου

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής                                                       Καθηγήτρια Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Τμήματος Ιατρικής                                                                            Τμήματος Νοσηλευτικής

Διευθυντής του ΔΠΜΣ                                                                       Αν. Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Άβαταρ χρήστη
Katerina Kalousi
administrator