Αιτήσεις-Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων του ΔΠΜΣ «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση: Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηίων.

Β’ Φάση: Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) στα παρακάτω κριτήρια:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ %
1 Βαθμός πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς» 40%
2 Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας 10%
3 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 15%
4 Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 5%
5 Συναφής επαγγελματική εμπειρία 20%
6 Συστατικές επιστολές 10%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας (στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το υπόδειγμα στην ενότητα ΕΝΤΥΠΑ στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ)

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής η αναγνώριση του τίτλου του ιδρύματος γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα του άρθ. 304, παρά. 4 και 5 και άρθ. 307 του Ν. 4957/21-7-2022.

4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

7. Δύο συστατικές επιστολές (από εργοδότη/τρια ή καθηγητή/τρια)

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο

10. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Η ΕΕ αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η ΕΕ συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στην Επιτροπή προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ προς έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός πέντε (5) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο ΔΜΠΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Επιτροπή προγράμματος σπουδών.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.