Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 168/12-10-2021) και την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η πολιτική του Τμήματος Ιατρικής για τα ΠΜΣ, δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Ειδικότερα, για τα ΠΜΣ το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται να προσφέρει στους φοιτητές του υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να προάγει τη γνώση και την έρευνα στις σχετικές με τα γνωστικά του αντικείμενα περιοχές. Τα προσφερόμενα ΠΜΣ δεσμεύονται να εκπληρώνουν τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό σκοπό τους με κανόνες δεοντολογίας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα καθώς και στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας για τα ΠΜΣ, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Προγράμματος Σπουδών του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας των ΠΜΣ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

  1. συνεχή βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου
  2. την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ
  3. την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  4. τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  5. τη δημιουργία Δικτύου Αποφοίτων των ΠΜΣ για την ενίσχυση της φυσιογνωμίας των Προγραμμάτων και του αποτυπώματός τους στην Αγορά και την Κοινωνία,
  6. την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
  7. την ανάδειξη της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των διδασκόντων
  8. την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
  9. την παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών
  10. τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος Ιατρικής και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Τμήματος και στον ιστότοπο εκάστου Μεταπτυχιακού Προγράμματος