3ο εξάμηνο

Μαθήματα Εξάμηνο ECTS
Αποκατάσταση και Ψυχο-κοινωνική διαχείριση 3o 10
Πληροφορική και Οργάνωση 3o 10
Μεθοδολογία της Έρευνας 3o 10