4ο εξάμηνο

Μαθήματα Εξάμηνο ECTS
Εργαστήρια – Πρακτική άσκηση 4o 10
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 4o 20