Διαδικασία επιλογής υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως (Βιολόγοι, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί, Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγοι ή πτυχιούχοι άλλων συναφών αντικειμένων) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί από ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το αρ. 304 του ν.4957/2022. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022 η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και αναλαμβάνει να εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του Ν. 4957/2022, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Εφόσον ο τίτλος σπουδών από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, η Γραμματεία του ΠΜΣ οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.. σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ύστερα από απόφαση της διεύθυνσής του.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας βεβαιώνεται από την Επιτροπή Γλωσσομάθειας.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.  ορίζεται σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ).

Η διεύθυνση του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις υποψήφιων ΜΦ υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που αποστέλλει ή παραδίδει η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Αίτηση Συμμετοχής (προμήθεια από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και από την σχετική ιστοσελίδα).
2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού διαθέσιμη από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και από την σχετική ιστοσελίδα).
3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί όταν το ίδρυμα αποφοίτησης τους περιλαμβάνεται στους καταλόγους του ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.
4. Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8.Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
9.Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ). Η Επιτροπή Επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης.

Η προσωπική συνέντευξη αποβλέπει:

-Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.

-Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

-Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1 – 100) στα παρακάτω κριτήρια:

Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΜΟΡΙΑ %
1Βαθμός πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία «Λίαν Καλώς»30%
2Επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας10%
3Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια5%
4Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών5%
5Συναφής επαγγελματική εμπειρία10%
6Συστατικές επιστολές10%
7Συνέντευξη30%
 ΣΥΝΟΛΟ100%