ΠΜΣ Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα

Κανονισμοί ΠΜΣ

Κανονισμός Διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Κανονισμός Συμβούλου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας ΠΜΣ

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας στην έρευνα ΕΗΔΕΕ

Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Κανονισμός Βιβλιοθήκης ΠΘ

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ

Απόφαση Συγκλήτου

Kινητικότητα ERASMUS