Αρχές αποκατάστασης

Υπεύθυνος Μαθήματος
Σγάντζος Μάρκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας – Ιστορίας της Ιατρικής ΠΘ
sgantzos@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΒ02– Γνώση των βασικών εννοιών που αφορούν στην Αποκατάσταση, την ανικανότητα και την αναπηρία και στη λειτουργικότητα
– Κατανόηση των βασικών αρχών παθοφυσιολογίας που διέπουν τις παθήσεις που οδηγούν σε απώλεια της λειτουργικότητας και αναπηρία
– Γνώση των επιπλοκών και δυνατότητα αναγνώρισης των κλινικών σημείων που προδιαθέτουν σε ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων
– Να είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές αρχές του προγράμματος Αποκατάστασης και την στοχοθέτηση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα
– Να είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικής έννοιες πρόληψης των επιπλοκών στον βαρέως πάσχοντα ασθενή
– Να είναι σε θέση να κατανοεί τις ανεπάρκειες των συστημάτων του βαρέως πάσχοντα με προυπάρχουσα αναπηρία όπως το καρδιαγγειακό, το μυοσκελετικό και το νευρικό σύστημα, κ.α.
Έτος Σπουδών: 1οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 2ο– Έννοιες και ορισμοί της Αποκατάστασης. Η διεπιστημονική ομάδα Αποκατάστασης στην αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα
– Επίδραση της νοσηλείας  στη ΜΕΘ  στα διάφορα συστήματα του οργανισμού – Σύνδρομο ακινητοποίησης
– Κλινική εκτίμηση ασθενή στη ΜΕΘ
– Κλίμακες αξιολόγησης βαρέως πάσχοντα. Εργαλεία μέτρησης (κλίμακες) για την Αποκατάσταση στον ασθενή της ΜΕΘ
– Ο ασθενής σε φυτική κατάσταση
– Αποκατάσταση ασθενούς με ΑΕΕ
– Αποκατάσταση ασθενούς με ΚΕΚ
– Αποκατάσταση ασθενούς με βλάβη ΝΜ
– Αποκατάσταση του ασθενή με νευρομυϊκές παθήσεις
– Αποκατάσταση ασθενούς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
– Αποκατάσταση του ασθενούς με πολυοργανική ανεπάρκεια
– Αποκατάσταση στον ασθενή με τραχειοστομία – μηχανική   υποστήριξη
– Αποκατάσταση του ασθενούς με Μυοπάθεια Μονάδας
– Αποκατάσταση ασθενούς μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ
– Ο παιδιατρικός ασθενής στη ΜΕΘ. Αποκατάσταση
– Κριτήρια εξόδου
– Μελέτη περιστατικών
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υπό τη μορφή ακαδημαϊκών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε κάποιες ενότητες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των ομάδων εργασίας και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που ενθαρρύνουν την ανατροφοδοτική μάθηση.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Γραπτές εξετάσεις 70%, Εργασία 30%
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική