Διπλωματική εργασία

Υπεύθυνος Μαθήματος
Μακρής Δημοσθένης
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΠΘ
dimomakris@med.uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΔ02– Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην:
– Κατανόηση των αρχών παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων σε γραπτό κείμενο (ΜΔΕ) και σε δημόσια παρουσίαση με τη χρήση πολυμέσων
– Κατανόηση της δομής ενός επιστημονικού κειμένου
– Απόκτηση γνώσεων για την παραγωγή ενός επιστημονικού κειμένου βάση των διεθνών απαιτήσεων και των κριτηρίων αποδεκτής δημοσίευσης σε ιατρικά περιοδικά με σύστημα ανεξάρτητων κριτών (Peer Review Journals)
– Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα από τα γνωστικά πεδία της διαχείρισης και αποκατάστασης βαρέως πάσχοντα
– Εφαρμογή γνώσεων στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων
Έτος Σπουδών: 2οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 4ο– Αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στην παραγωγή ενός επιστημονικού κειμένου
– Παραγωγή γραπτού κειμένου (ΜΔΕ) βάση των διεθνών απαιτήσεων και των κριτηρίων αποδεκτής δημοσίευσης σε ιατρικά περιοδικά με σύστημα ανεξάρτητων κριτών (Peer Review Journals)
– Παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων σε δημόσια παρουσίαση με τη χρήση πολυμέσων
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 20
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Καθοδήγηση και επίβλεψη της προόδου της ΜΔΕ από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Δημόσια, προφορική παρουσίαση ΜΔΕ από τους Φοιτητές (100% του τελικού βαθμού). Στα κριτήρια βαθμολόγησης συμπεριλαμβάνονται η ποιότητα του γραπτού κειμένου, η επάρκεια του μεθοδολογικού σχεδιασμού και της πορείας διεξαγωγής της έρευνας και η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης.
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της ΜΔΕ μπορεί να είναι διάφορη της Ελληνικής μετά από αίτηση του ΜΦ, τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και έγκριση της ΠΣΕ