Μεθοδολογία της έρευνας

Υπεύθυνος Μαθήματος
Πανταζόπουλος Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής ΠΘ
ipantazop@uth.grΑντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)
Κωδικός Μαθήματος: ΜΓ03– Κατανόηση δημοσιευμένων εργασιών και να εκτίμηση της χρησιμότητας και πιθανής εφαρμογής των αποτελεσμάτων τους.
– Γνώση αρχών διατύπωσης επιστημονικού ερωτήματος.
– Γνώση απαραίτητων εγγράφων για τη διεξαγωγή έρευνας
– Γνώση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την έρευνα
– Γνώση βασικών αρχών ερευνητικού σχεδιασμού
– Γνώση απαραίτητων δεξιοτήτων για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων.
– Γνώση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων
– Απόκτηση οικειότητας στην ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικών βιοστατιστικής
-Γνώση διαδικασίας επιλογής επιστημονικού περιοδικού και διαδικασίας υποβολής άρθρου
Έτος Σπουδών: 2οΠεριεχόμενο του μαθήματος
Εξάμηνο: 3ο– Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση Επιστημονικών Άρθρων
– Πώς διατυπώνεται το επιστημονικό ερώτημα
– Δημιουργία απαραίτητων εντύπων για διεξαγωγή έρευνας
– Υλικό και Μέθοδοι. Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές συγγραφής Υλικού και Μεθόδων
– Μεθοδολογία συγγραφής εισαγωγής και τίτλου επιστημονικού άρθρου
– Βασικές αρχές στατιστικής ανάλυσης
– Μεθοδολογία Συγγραφής στατιστικής ανάλυσης σε επιστημονικό άρθρο
-Μεθοδολογία Βιβλιογραφικής έρευνας για επιστημονική δημοσίευση
– Διαδικασία υποβολής άρθρου
– Μεθοδολογία Συγγραφής – Παρουσίασης αποτελεσμάτων
– Μεθοδολογία Συγγραφής – Παρουσίασης συζήτησης – συμπερασμάτων
– Μεθοδολογία επιλογής επιστημονικού περιοδικού
– Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικής Ανακοίνωσης
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 10
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 Δίνονται στους φοιτητές άρθρα και ανασκοπήσεις από τη Διεθνή Βιβλιογραφία
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι
Εισηγήσεις , πρακτικές ασκήσεις, ομάδες εργασίας
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 Γραπτή εργασία 50%, Εξετάσεις 50%
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική – Αγγλική