Υποτροφίες

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών αριστείας στου μεταπτυχιακούς φοιτητές με τελικό βαθμό >8.5 και εφόσον η Μ.Δ.Ε. ή μέρος της, έχει δημοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό με συνάφεια στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και δείκτη απήχησης (μέσο IF >5 στο σύστημα SCOPUS κατά τα τελευταία 5 έτη προ της δημοσίευσης Scopus). Η Υποτροφία ορίζεται στα 2000 Ευρώ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.

Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.