Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να:

Α. Παρακολουθούν επιτυχώς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν έχει συμπληρώσει το 70% των ωρών των μαθημάτων και των πρακτικών ασκήσεων των τεσσάρων εξαμήνων σπουδών σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα ή την Πρακτική άσκηση.

Β. Παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ (ενημερώνονται σχετικά ανά έτος από την ΣΕ του ΠΜΣ).

Γ. Σε περίπτωση ανάθεσης εργασίας σε μάθημα θα πρέπει να την υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Δ. Προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις

Ε. Ολοκληρώσουν με επιτυχία την πρακτική τους άσκηση

Ζ. Ολοκληρώσουν με επιτυχία τη συγγραφή της ΜΔΕ τους.

Η. Καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων (3000 για όλη τη διάρκεια σπουδών)

Θ. συμπληρώνουν τις εκάστοτε αξιολογήσεις των διαλέξεων που παρακολουθούν ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες διδασκαλίας.

Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ) οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα. Ο ΜΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται ΔΜΣ, εφόσον:

-Έχει εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα

-Έχει εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική άσκηση

-Έχει αποκομίσει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

-Έχει αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 4957/2022 (άρθρο 304) για τίτλο σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής.

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ενημερώνονται για το περιεχόμενο των σπουδών, την δομή και την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως και της λειτουργίας του ΠΜΣ μέσα από δυο ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τον Διευθυντή και εκπροσώπους της ΣΕ, κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου.  Παράλληλα οργανώνεται μια συνάντηση υποδοχής με τους νεοεισελθόντες φοιτητές όπου και έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά προσκεκλημένους καθηγητές του ΠΜΣ.

Το Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής, για την πραγματοποίηση των μαθημάτων, η οποία περιλαμβάνει: Αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα και εργαστήρια. Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ που αυτά πραγματοποιούνται είναι οι αίθουσες του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής στη Βιόπολη της Λάρισας.

Οι παραπάνω χώροι είναι εξοπλισμένοι με οπτικοακουστικό υλικό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, μικροφωνική και ηχητική εγκατάσταση, σύστημα τηλεδιάσκεψης και το απαραίτητο λογισμικό). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να έχουν στη διάθεσή τους, σύγχρονα συστήματα και εργαλεία, όπως πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο χώρο του Ιατρικού τμήματος, ηλεκτρονική διεύθυνση, πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου με ασφάλεια, μέσω εικονικής σύνδεσης (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο – VPN), ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η πλήρως εξοπλισμένη Βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει όλες τις υπηρεσίες μίας σύγχρονης πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, (συνεχώς αναπτυσσόμενη συλλογή ποικίλων πληροφοριακών υλικών, από τα οποία ένα μέρος είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή, πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς καταλόγους και πληροφορικές πηγές, δανεισμός, υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης των πηγών και των υπηρεσιών, αίθουσες μελέτης, υπηρεσίες πρόληψης λογοκλοπής).