Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

9 Ιουλίου 2018 - 31 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» για το ακαδ. έτος 2018-2019, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ««Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, κλινικής εμπειρίας και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποιημένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και η ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα προκύπτει  από την συντονισμένη συμμετοχή τριών χειρουργικών ειδικοτήτων Χειρουργικής, Γυναικολογίας και Ουρολογίας με την  παράλληλη συμβολή συναφών ειδικοτήτων όπως Γαστρεντερολογίας, Ακτινολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινοθεραπείας κλπ.

Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» είναι:

 • η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πολυδύναμο γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονης Χειρουργικής
 • η διεξοδική εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού
 • η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, ερευνητικών προϋποθέσεων και εργαλείων που θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από τις δραστηριότητες των εκπαιδευομένων
 • η δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού με τις απαιτούμενες κλινικές δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
 • η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι  δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 400 € ανά εξάμηνο φοίτησης (συνολικά 800 €). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25).

Προϋποθέσεις επιλογής       

Στο ΠΜΣ «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Οκτώβριος 2018). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 6. Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες
 7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).
 8. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (επισυνάπτεται στην αίτηση).
 9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»
 11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα  των πρωτοτύπων».

Υποβολή αιτήσεων από 9/7/2018 έως 31/8/2018

 

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Γραφείο Καθηγητή  Κ. Τεπετέ, 2ος όροφος, Γραφείο 29

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2413502802 & 6979778784

e-mail: esoulioti@med.uth.gr

Λεπτομέρειες

Αρχή:
9 Ιουλίου 2018
Τέλος:
31 Αυγούστου 2018
Κατηγορίες Εκδήλωση:
, ,

Χώρος Διεξαγωγής

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λάρισα
Λαρισα, Λαρίσης 41334 Ελλάδα