ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αντικείμενο−σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και τη προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».

Κατηγορία Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ’ έτος.

Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ελάχιστος χρόνος που οδηγεί σε ΜΔΕ είναι τα τέσσερα (4) εξάμηνα.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, εργαστήρια και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής τα οποία μπορούν να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 120 διδακτικών μονάδων σύμφωνα με τον πίνακα:

ΚΩΔ

Μαθήματα

ECTS

Α’ Εξάμηνο

 

ΜΑ01

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

8

ΜΑ02

Φυσιολογία της άσκησης

8

ΜΑ03

Διατροφή και μεταβολισμός

7

ΜΑ04

Ψυχολογία της άσκησης

7

Β’ Εξάμηνο

 

ΜΒ01

Εργοσπιρομετρία

8

ΜΒ02

Άσκηση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

8

ΜΒ03

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία

7

ΜΒ04

Πρόληψη και δημόσια υγεία

7

Γ’ Εξάμηνο

 

ΜΓ01

Καρδιο-αναπνευστική Αποκατάσταση

8

ΜΓ02

Μυοσκελετικό και Αποκατάσταση

8

ΜΓ03

Διαεπαγγελματική συνεργασία στη φροντίδα υγείας

7

ΜΓ04

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

7

Δ’ Εξάμηνο

 

ΜΕ

Εργαστήρια

10

ΜΔΕ

Συγγραφή μεταπτυχιακής διατριβής

20