ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΜΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) σχετικά με την περιγραφή των κύκλων σπουδών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση προσόντων 2ουΚύκλου Σπουδών και βρίσκεται στο επίπεδο 7 σύμφωνα με τους περιγραφικούς Δείκτες Επιπέδων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους οι απόφοιτοι:

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να χειρίζονται, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με την υποκείμενη νευρολογική νόσο. Θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

 
 

    ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SKILLS)


• Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τεχνικές και μεθοδολογίες προσέγγισης των ατόμων με κινητικά προβλήματα με στόχο την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωή καταστάσεων.

• Να μπορούν να διατυπώνουν σύγχρονες απόψεις για την επίδραση της κίνησης στην υγεία, όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

• Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τεχνικές και μεθοδολογίες προσέγγισης των ατόμων με διαταραχές του λόγου και των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους

• Να έχουν αποκτήσει εξειδίκευση και δεξιότητες υψηλού επιπέδου ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν επιτυχώς σε διάφορα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

• Να είναι σε θέση να προάγουν και να αναπτύσσουν ποιοτική έρευνα στις επιστήμες της Υγείας.

• Να έχουν αποκτήσει μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν μπορούν να συνεχίσουν με τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με αυτοδύναμο και αυτόνομο τρόπο.

      ΓΝΩΣΕΙΣ (KNOWLEDGE)

• Να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής της ανθρώπινης κίνησης (movement sciences)

• Να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ του εγκεφάλου και της παραγωγής του λόγου και της λεκτικής επικοινωνίας

• Να κατανοούν τη φυσιολογία και την παθολογία των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών

• Να μεταφέρουν τη γνώση στην καθημερινή κλινική πράξη μέσω των αρχών της νευροαποκατάστασης

• Να κατανοούν το ρόλο των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου στο σχεδιασμό και την παραγωγή της κίνησης, και των αλλαγές που συμβαίνουν στις νευρωνικές συνάψεις μετά από νευρολογική βλάβη

• Να εξοικειωθούν με το ρόλο των υγιών δομών και της πλαστικότητας, τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης και των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τις αρχές της νευροαποκατάστασης στις διάφορες νευρολογικές παθήσεις και πώς αυτές τροποποιήθηκαν μετά από καινοτόμες έρευνες στις νευροεπιστήμες.

  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (COMPETENCY)


• Nα μπορούν να χειρίζονται, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με την υποκείμενη νευρολογική νόσο

• Nα μπορούν να πραγματοποιούν βιβλιογραφική αναζήτηση, συγγραφή, παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των νεότερων εξελίξεων στον τομέα της νευροαποκατάστασης και των νευρολογικών παθήσεων

• Nα μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό προγραμμάτων νευροαποκατάστασης είτε νευροαποκατάστασης με εξειδίκευση στη γνωστική νευροαποκατάσταση