ΜΑ01: Ανατομία – Εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση

COURSE DESCRIPTION

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση :

 1. Να περιγράφει, να αναγνωρίζει, και να συνδυάζει τις βασικές αρχές των Νευροπεπιστημών σε επίπεδο νευρικού κυττάρου νευρωνικών κυκλωμάτων πρωτεϊνικών και μοριακών μηχανισμών
 2. Να διακρίνει, να εκτιμά, και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τους νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη παθοφυσιολογία των νευρολογικών νοσημάτων, ώστε να μπορεί να ταξινομήσει και να συνδυάσει αυτή τη γνώση στα επόμενα μαθήματα με σκοπό την αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων
 3. Να είναι σε θέση να περιγράψει, να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τα ευρήματα απεικονιστικών και νευροφυσιολογικών τεχνικών
 4. Να μπορεί να διαχειρίζεται, να μετασχηματίζει, να συνθέτει και να εφαρμόζει τα δεδομένα ανατομίας, εφαρμοσμένη νευροανατομίας, νευροφυσιολογίας και νευροαπεικόνισης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικές πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
 2. Νευρικό σύστημα, ανατομικές και λειτουργικές υπομνήσεις
 3. Νευρικά κύτταρα, δομή και λειτουργία
 4. Ιοντικοί δίαυλοι
 5. Δυναμικό Μεμβράνης και παθητικές ηλεκτρικές ιδιότητες του νευρώνα
 6. Δυναμικό Ενέργειας,(συναπτικά / μετασυναπτικά δυναμικά, δυναμικά υποδοχέων)
 7. Συναπτική διαβίβαση, συναπτικοί υποδοχείς
 8. Συναπτική διαβίβαση- δεύτεροι αγγελιοφόροι
 9. Νευροφαρμακολογία – Μηχανισμοί δράσης των Φαρμάκων στο ΚΝΣ & Νευροαποκατάσταση
 10. Λειτουργική οργάνωση της κίνησης (φλοιός, πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό, παρεγκεφαλίδα, αντανακλαστικά), σχεδιασμός, εκτέλεση, μάθηση, πλαστικότητα
 11. Κατάποση, φώνηση (5’)
 12. Σωματοαισθητικός μηχανισμός, οδός του πόνου, ιδιοδεκτικότητας
 13. Όραση
 14. Ακοή, Αιθουσαία λειτουργία
 15. Χημικές αισθήσεις: γεύση, όσφρηση
 16. Αυτόνομο νευρικό σύστημα, λειτουργία της κύστης
 17. Κιρκάρδιος ρυθμός, ύπνος, επίπεδο συνείδησης
 18. Βρεγματικοί λοβοί
 19. Νευροαπεικόνιση
 20. Νευροφυσιολογικός έλεγχος, νευροϋπερηχογραφία
 • ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα
 • προκλητά δυναμικά (οπτικά, ακουστικά, σωματοαισθητικά, γνωσιακά)
 • μαγνητικός ερεθισμός
 • νευροϋπερηχογραφία
 1. Πυρηνική απεικόνιση Νευρολογικών παθήσεων (SPECT, datsan, PET)
 2. Κροταφικοί λοβοί
 3. Μετωπιαίοι λοβοί
 4. Ινιακοί λοβοί
 5. Συναίσθημα και κοινωνικός εγκέφαλος
 6. Χωρική συμπεριφορά
 7. Προσοχή και συνείδηση
 8. Ανάπτυξη και γήρανση των νευρώνων
  • Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων και λειτουργικών κέντρων στο εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα – Ανάπτυξη δενδριτικών πεδίων. Συναπτογένεση
  • Νευροεκφυλιστικές διεργασίες και τα εξ αυτών προερχόμενα νοσήματα.
  • Νευρωνική πλαστικότητα – Ο ρόλος της νευρολογίας και των αρχέγονων αδιαφοροποιήτων νευρικών κυττάρων στην αποκατάσταση των νευρωνικών δικτύων – Κλινικές εφαρμογές

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πρόσωπο με πρόσωπο Διδασκαλία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:
Χρήση Τ.Π.Ε., Power point, Video

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διαλέξεις: 18 ώρες
Αυτοτελής Μελέτη: 103 ώρες
Εξετάσεις Εξαμήνου: 2 ώρες
Συζήτηση και παρουσίαση περιστατικών: 2 ώρες
Σύνολο Μαθήματος:
125 ώρες που αντιστοιχούν σε 5 Διδακτικές Μονάδες  Ects

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις.(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη, είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ

Προτεινόμενα από τους διδάσκοντες άρθρα ανασκόπησης

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Neurology

-Human Brain Mapping

-Frontiers in Neuroanatomy

-Clinical Neurophysiology

-Neuroimage

 

COUNSELORS DETAIL

  No Counselor Found !

COURSE FEATURE

 • Price: 5 πιστωτικές μονάδες
 • Type: Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού
 • Duration: 6 μήνες
 • Skills: • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις • Λήψη αποφάσεων • Αυτόνομη εργασία • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Language: Ελληνικά
 • Assessment: Γραπτές Εξετάσεις