ΜΒ6 ‑ Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι

COURSE DESCRIPTION

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράφει, να αναγνωρίζει, και να συνδυάζει τις βασικές αρχές της Νευροαποκατάστασης
 2. Αξιολογεί, να κρίνει, να συνδυάζει να επιλέγει τις μεθόδους νευροαποκτάστασης (π.χ. διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός, mirror therapy, telerehabilitation)
 3. Διακρίνει, να εκτιμά, και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις αρχές της νοητικής αποκατάστασης στα νευρολογικά νοσήματα
 4. Περιγράψει, να εκτιμήσει γνώσεις για το ρόλο του λογοθεραπευτή στην αποκατάσταση νευρολογικών νοσημάτων
 5. Μπορεί να διαχειρίζεται, να μετασχηματίζει, και να συνθέτει δεδομένα σχετικά με τις βασικές αρχές αποκατάστασης των κινητικών διαταραχών των νευρολογικών νοσημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. «Εισαγωγή»
 2. Νευροαποκατάσταση: Βασικές Αρχές και Μέθοδοι
 3. Διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός
 4. “Βασικές αρχές αποκατάστασης νευροεκφυλιστικών διαταραχών”
 5. Παρεμβάσεις ιατρικής αποκατάστασης στα συμπτώματα της πλάγια μυατροφική σκλήρυνση
 6. “Βασικες αρχές νοητικής αποκατάστασης”
 7. «Βασικές Αρχές του προγράμματος και της ομάδας Αποκατάστασης στις Νευρολογικές Παθήσεις. To μοντέλο της ICF.»
 8. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (I)
 9. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (II)
 10. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (III)
 11. Η Ιατρική του Τρόπου Ζωής – Lifestyle Medicine (IV)
 12. «Πτώσεις και επανεκπαίδευση στα άτομα με νευρολογικές παθήσεις»
 13. «Βασικές αρχές Νευρομυικών προσαρμογών στην υποκινητικότητα και την κίνηση»
 14. «Αποκατάσταση στα νευρολογικά νοσήματα: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή»
 15. «Βασικές αρχές αποκατάστασης εξωπυραμιδικών διαταραχών: Τρικς και τεχνικές»
 16. “Αποκατάσταση στην εγκεφαλική παράλυση”

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
Πρόσωπο με πρόσωπο Διδασκαλία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:
Χρήση Τ.Π.Ε., Power point, Video

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διαλέξεις:
18 ώρες
Αυτοτελή Μελέτη:
203 ώρες
Συζήτηση και παρουσίαση περιστατικών:
2 ώρες
Εξετάσεις:
2 ώρες
Σύνολο Μαθήματος:
225 ώρες που αντιστοιχούν σε 4 Πιστωτικές Μονάδες ects

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Χρησιμοποιείται η Διαμορφωτική αξιολόγηση από τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαλέξεις και η Συμπερασματική στο τέλος του εξαμήνου όπου οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σύντομης απάντησης).

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στην πρώτη διάλεξη είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Υλικό Παρουσιάσεων του ΠΜΣ

Προτεινόμενα από τους διδάσκοντες άρθρα ανασκόπησης

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Neurorehabilitation & Neural Repair

-Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

-Stroke

-Disability and Rehabilitation

– American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation

COUNSELORS DETAIL

  No Counselor Found !

COURSE FEATURE

 • Price: 9 πιστοτικές μονάδες
 • Type: Υποχρεωτικό Μάθημα Ειδίκευσης
 • Skills: • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις • Λήψη αποφάσεων • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Language: Ελληνικά
 • Assessment: Γραπτές Εξετάσεις